PÁLYÁZATI KIÍRÁS

az önkormányzat tulajdonát képező siójuti 090 hrsz-ú, kivett víztároló és töltés megjelölésű 2 ha 1.103 m2 nagyságú, a siójuti 075/3 hrsz-ú, kivett víztároló megjelölésű, 5.036 m2 nagyságú, valamint a siójuti 078 hrsz-ú, kivett víztároló megjelölésű 3 ha 3.345 m2 nagyságú ingatlanok bérletére

I. Általános információk

Siójut Község Önkormányzata továbbiakban, mint Pályáztató/Bérbeadó (8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.) pályázatot ír ki Siójut Község Önkormányzatának tulajdonát képező siójuti 090 hrsz-ú, kivett víztároló és töltés megjelölésű 2 ha 1.103 m2 nagyságú, a siójuti 075/3 hrsz-ú, kivett víztároló megjelölésű, 5.036 m2 nagyságú, valamint a siójuti 078 hrsz-ú, kivett víztároló megjelölésű 3 ha 3.345 m2 nagyságú ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) bérletére 10 éves határozott időtartamra: 2021. január 1-jétől 2030. december 31. napjáig.

Az ingatlanok közvetlen közútkapcsolattal nem rendelkeznek, a kialakult használat alapján idegen területen közelíthetők meg.

Az ingatlanok horgásztóként való hasznosítását a pályázat nem tartalmazza!

A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Siójut Község Önkormányzata, 8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14. adószám: 15397287-1-14 KSH azonosító: 1423092 bankszámlaszám: 11743040-15397287, képviseli: Balassáné Ujvári Zsuzsanna polgármester.

A pályázat célja:

A pályázat célja az önkormányzat tulajdonát képező siójuti 090 hrsz-ú, kivett víztároló és töltés megjelölésű 2 ha 1.103 m2 nagyságú, a siójuti 075/3 hrsz-ú, kivett víztároló megjelölésű, 5.036 m2 nagyságú, valamint a siójuti 078 hrsz-ú, kivett víztároló megjelölésű 3 ha 3.345 m2 nagyságú ingatlanok bérlőjének kiválasztása 2021. január 1-jétől 2030. december 31. napjáig tartó, határozott 10 éves időtartamra.

A pályázat nyilvános, azon részt vehet bármely természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott „átlátható szervezet”, illetve egyéni vállalkozó, aki/amely a jelen felhívásban megfogalmazott valamennyi feltételnek megfelel, és a pályázatból jogszabályi rendelkezések, vagy hatósági döntés alapján nem kell kizárni.

II. Részletes feltételek

1. Pályázni a siójuti 090 hrsz-ú, kivett víztároló és töltés megjelölésű 2 ha 1.103 m2 nagyságú, a siójuti 075/3 hrsz-ú, kivett víztároló megjelölésű, 5.036 m2 nagyságú, valamint a siójuti 078 hrsz-ú, kivett víztároló megjelölésű 3 ha 3.345 m2 nagyságú ingatlanok bérletére lehet határozott 10 éves időtartamra.

2. A bérleti szerződés határozott időre, 10 éves időtartamra jön létre, 2021. január 1. napjától, 2030. december 31. napjáig tart. Bérlő a bérleti időszak kezdetén veheti birtokba a bérleményt. Pályázó nem tehet ajánlatot a bérleti időszak fentiektől eltérő időtartamára.

3. A Bérbeadó hozzájárul a víztárolók horgásztóként való hasznosításához, de az ingatlanok horgásztóként való hasznosíthatóságáért a Pályáztató/Bérbeadó felelősséget nem vállal, az ehhez szükséges jogszabályi és egyéb feltételek megteremtése a Bérlő kötelezettsége. A horgásztókénti hasznosítással, illetőleg ezen hasznosítás megteremtésével kapcsolatos költségek a bérleti díjba nem számíthatók be, továbbá a bérleti jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén semmilyen jogcímen nem érvényesíthetők a Bérbeadó tulajdonos önkormányzattal szemben, elszámolási kötelezettsége az önkormányzatnak nem áll fenn.

4. A pályázónak biztosítania kell a bérlet időtartama alatt, hogy a pályázóval egyeztetett módon az ingatlanokat siójuti lakosok látogathassák kirándulás, szabadidő eltöltése céljából.

5. A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy évente két alkalommal a Bérbeadó által meghatározott időpontban közösségi rendezvény céljára a Bérbeadó rendelkezésére bocsájtja az ingatlanokat.

6. Bérleti díj: minimum nettó 540 000,- Ft/év.

A bérleti díjat két részletben minden év március 10. napjáig és szeptember 10. napjáig kell számla ellenében, átutalással kiegyenlíteni a Bérbeadó bankszámlaszámára. Késedelem esetén a Bérlő a fizetési határidő lejárta napjától a kifizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő összegű kamatot is köteles fizetni a Bérbeadónak.

A bérleti díj évente az előző évi inflációs ráta mértékével növekszik.

A bérleti díj nem foglalja magában az esetlegesen felmerülő közüzemi díjakat és a szemétszállítási díjat, melyeket a Bérlő a bérleti díjon felül köteles rendezni.

7. Bérlő felelősséget vállal az ingatlanokban keletkező károkért.

8. Az ingatlanok tisztántartásáról (amennyiben lehetséges az ingatlanok körbejárhatóságának megteremtésével), és a jókarban-tartásáról a Bérlőnek kell gondoskodnia.

9. A Bérlő az ingatlanokon bérbeadói engedély nélkül átalakítást nem végezhet, harmadik személynek (albérletbe, vagy ingyenes használatba) át nem adhatja. Egyéni vállalkozás vagy cég székhelyéül nem jelölheti meg.

Bérlő a szerződés megkötésekor a bérleti díj megfizetésének biztosítékaként választása szerint 6 havi bérleti díjat a Bérbeadónál köteles elhelyezni, vagy ezen összegre bankgaranciát nyújtani, mely összegből a Bérbeadó a bérleti díj nemfizetése vagy késedelmes teljesítése esetén jogosult bérleti díj követelését érvényesíteni. Bérlő az érvényesítést követően köteles ezen biztosítékot a 6 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kiegészíteni. Bérbeadó a bérleti szerződés megszűnésekor Bérlővel ezen összegről elszámol.

10. A pályázó az ajánlatához 2020. december 31.napjáig kötve van. A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejár. A pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát akkor módosíthatja, ha a kiíró a pályázót – határidő tűzésével – módosításra hívja fel.

11. A Pályáztató fenntartja azt a jogát, hogy a pályázók egyidejű megkérdezését követően a bírálati határidőt, azaz ezzel a pályázati kötöttséget további 30 nappal meghosszabbíthassa.

12. A Pályázókra vonatkozó kizáró okok a jelen pályázati eljárásban:

Nem nyújthat be pályázatot az a pályázó, aki/amely

a) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot a pályázat benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

b) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,

c) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

d) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

e) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

f) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el.

g) nem minősül átlátható szervezetnek

Kizárásra kerül az a Pályázó, akinek Siójut Község Önkormányzata felé bármely köztartozása van.

A fent felsorolt kizáró okok igazolásának a módja:

a) a NAV honlapján a tartozásmentes adózók adatbázisában való szereplés, ennek hiányában eredeti hatósági igazolás példánya

b)-c) 30 napnál nem régebbi cégkivonat

d)-e) a Pályázó által cégszerűen aláírt nyilatkozat

f) a Pályáztató nyilvános, közhiteles adatbázisból ellenőrzi

g) a Pályázó által cégszerűen aláírt nyilatkozat

Igazolás a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Adóhivatalától.

13. A Pályáztató a „közös pályázat” benyújtásának a lehetőségét kizárja, azaz konzorcium nem nyújthat be pályázatot.

III. A pályázat elbírálási feltételei

A pályázat elbírálása során alkalmazott elvek, bírálati szempontok:

1. a bérleti díj mértéke

2. az ingatlanok látogatói számára biztosítandó fejlesztések, beruházások (pl.: padok, szemétgyűjtő edényzet telepítése stb.)

3. teljes körű vagyoni/kár és teljes körű felelősségbiztosítás kötése az ingatlanra, ahol a kedvezményezett Siójut Község Önkormányzata

A bírálati módszer:

A Pályáztató az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja ki.

IV. A pályázat kötelező tartalmi elemei

A pályázatot „Víztárolók pályázat” felirattal ellátott zárt borítékban, egy példányban papír alapon kell beadni, más – különösen a pályázó személyének beazonosítására alkalmas adat – a borítékon nem szerepelhet.

A pályázat érvényességének feltétele, hogy az tartalmazza az alábbiakat:

1. Pályázó nevét, adatait

2. Nyilatkozatot:

– a pályázati feltételek elfogadásáról,

– a pályázati kiírásban foglalt feltételek megismeréséről, teljesítésére vonatkozóan,

– a bérleti díj összegéről, a fizetési feltételek vállalásáról,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a nemzeti vagyontörvényben meghatározott átlátható szervezet

– nyilatkozatot arról, hogy ha a víztárolókat „horgásztóként” kívánja hasznosítania a bérleti jogviszony lejártát követően a „horgásztóként” való hasznosítás során végrehajtott fejlesztéseket nem számolja el, Bérbeadótól a költségei megtérítését nem követeli.

3. A kizáró okok igazolásának módja a pályázati felhívás II. 13.) pontjában foglaltak szerint.

4.Vállalkozás esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem áll felszámolás, csődeljárás, vagy végelszámolás alatt

V. A pályázat lebonyolítása

A kiíró a pályázatot az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. A kiíró ezt a döntését a pályázati hirdetmény közzétételére vonatkozó szabályok szerint teszi közzé.

A pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölése:

kirendeltsegsiojut@siofok.hu e-mail címen.

Helyszíni bejárás:

A Pályáztató az esélyegyenlőség biztosítása érdekében helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget.

A bejárás időpontja, csak egy alkalommal: 2020. október 16. (péntek) 1000 óra.

Találkozás: Községháza 8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.

A bejárást elmulasztó pályázók számoljanak azzal, hogy további bejárásra időpontot a Pályáztató nem biztosít.

A bejáráson – az esélyegyenlőségre is tekintettel – kérdés nem tehető fel, a kérdéseket a leendő pályázók a fent megadott e-mail címre, a bejárást követően írásban tehetik fel.

A feltett kérdésekre a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a 2. munkanapon 1600 óráig a Pályáztató írásban ad választ, valamennyi kérdés vonatkozásában valamennyi kérdezőnek, egyidejűleg. A kérdés felvetés határideje: 2020. október 19. 1000 óra.

A pályázat kizárólag SZEMÉLYESEN nyújtható be „Víztárolók pályázat” felirattal ellátott zárt borítékban. Más, különösen a pályázó személyének beazonosítására alkalmas adat a borítékon nem szerepelhet.

Az elkésett pályázatokat a Pályáztató nem bontja fel, azt felbontás nélkül, mint „elkésett iratot” irattárba helyezi. A határidőben történő beérkezés pályázó felelőssége, ebben a kérdésben Pályáztató kimentésnek nem ad helyt.

A pályázatok BEADÁSI határideje: 2020. október 30. (péntek) 1000 óra.

A pályázatok benyújtásának címe:

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siójuti Kirendeltsége

8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.

A pályázat bontása: 2020. október 30. (péntek) 1000 óra.

Helyszíne: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siójuti Kirendeltsége

8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.

A pályázatok bontásán jelen lehetnek: a pályázó, vagy megbízottja, Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, és Pályáztató által kijelölt/megbízott személyek.

A Pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és annak mértékét.

A Pályáztató a pályázatok bontásáról részletes jegyzőkönyvet készít, amelyet a következő munkanapon minden pályázatot benyújtónak a pályázatban megadott elektronikus értesítési címre megküld.

Hiánypótlás lehetősége:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget a Pályáztató. A hiánypótlásra nyitva álló határidő az esetleges hiányosság ésszerű pótolhatóságának várt időtartamában kerül meghatározásra.

Üzleti titok:A pályázó a pályázatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (2018. évi LIV. tv.) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

A pályázó az elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A pályázó nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amelyek a jelen pályázatban az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek, illetve a költségvetési pénzeszközök nyilvánossága érdekében közérdekű adatnak minősülnek.

A pályázat elbírálási határideje a Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testületének november havi rendes ülésének napja.

Érvénytelen a pályázat, ha:

a) olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton;

b) az ajánlatot a pályázati kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be;

c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályban, valamint az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak;

d) amely az ajánlati ellenértéket nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, vagy valamely feltételhez köti;

e) olyan pályázó nyújtotta be, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá aki az Önkormányzattal vagy annak költségvetési szervével szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette.

Az eredmény kihirdetése a döntés megszületését követő napon, elektronikus úton, valamint nyilvános közzététellel történik.

A pályázat eredményét a Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete értelmében a közös hivatal hirdetőtábláján legalább 10 napra jól látható módon ki kell függeszteni. A közzététel időpontjának a pályázati hirdetménynek a helyben szokásos módon való kifüggesztés időpontja tekintendő.

Az eredményről a Pályáztató valamennyi pályázatot benyújtót a megadott értesítési címen elektronikusan értesíti.

A nyertes pályázót az eredmény kihirdetését követő 10 napig szerződéskötési kötelezettség terheli.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik pályázóval sem köt szerződést, és a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

Siójut, 2020. október 1.

 Balassáné Ujvári Zsuzsanna polgármester   Siójut Község Önkormányzata 8652 Siójut Kossuth Lajos utca 14.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.