Közérdekű adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 1. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Hivatalos név (teljes név)  Siójut Községi Önkormányzat
 2. Székhely  8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.
 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)  8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.
 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) Tel./Fax.: 06 (84) 355-033

Tel.: 06 (30) 439 82 75

 

 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  Fax.: 06 (84) 355-033
 6. Központi elektronikus levélcím siojutikirendeltseg@siofok.hu
 7. A honlap URL-je  http://www.siojut.hu/
 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

SIÓJUTI KIRENDELTSÉGE

8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.

Postacím: 8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.

Molnárné Kvasznicza Veronika ügyintéző 06 (30) 439 82 75

Paksi Csabáné ügyintéző

 Elérhetőségek

 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
 10. Az ügyfélfogadás rendje Hétfő: szünetel

Kedd: 8.00-12.00

Szerda: 8.00-12.00

Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Péntek: szünetel

 1. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési Szabályzata

 

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Postacím: 8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.

Tel./Fax.: 06 (84) 355-033

Tel.: 06 (30) 439 82 75

 

 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)  Szervezeti egységenként felsorolásszerűen.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 1. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 1. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik  –
 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása  –
 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve  –
 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  –

1.4. Közalapítványok

 1. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja  Az alapító okiratok közvetlen elérhetőségének biztosításával.
 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

1.5. Lapok

 1. Közzétételi egység: Lapok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  –
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)  Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve  –

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 1. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Somogy Megyei Kormányhivatal

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

 

 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

 

1.7. Költségvetési szervek

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 2. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

http://njt.hu/onkorm/attachments/adl_id/559/12228/105748/1430996216_siojut%202_2013%2003%2004%20or_%20onk%20szmsz%20_2015%2005%2001%20allapot%20szerint.pdf

 

 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven  –
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Civil szervezetek támogatása

Kitüntetések adományozása

Települési rendezvények szervezése

Ösztöndíj támogatások

 1. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése  A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.
 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája  A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.
 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás  Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.
 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás  Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.
 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
 1. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Adatkezelés megnevezése:

Bejelentkezett személyek adatkezelése

Az adatkezelés célja:

Méhtartók nyilvántartásának kezelése, légi és kémiai védekezések, permetezések miatt

Az adatkezelés jogalapja: 70/2003. (VI.27) FVM rendelet

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Az érintettek köre:

Siójut Község közigazgatási területén található méhcsaládok tulajdonosa

Az adatok forrása:

Közvetlenül az érintettől felvett, nyomtatvány alapján beadott

NAIH nyilvántartás száma: –

 

Adatkezelés megnevezése:

Bejelentkezett személyek adatkezelése

Az adatkezelés célja:

Ebösszeírás

Az adatkezelés jogalapja:

1998. évi XXVIII. törvény 42/B § (1)

Az adatkezelés időtartama:

Háromévente egy alkalommal a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb összeírást végez, de az adatokat folyamatosan

kezeli. (pl.: eb halál, született ebek)

Az érintettek köre:

Siójut Község Közigazgatási területén található eb tulajdonosok

Az adatok forrása:

Közvetlenül az érintettől felvett, nyomtatvány alapján beadott

NAIH nyilvántartás száma: –

 

Adatkezelés megnevezése:

Helyi adó nyilvántartó rendszer

Az adatkezelés célja:

Siójut közigazgatási területén a helyi adók nyilvántartása, kivetések kezelése, pénzforgalom, adókönyvelés, és az adózók személyes adatainak

nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja:

13/1991. (V.21.) PM rendelet

Az adatkezelés időtartama:

a jogszabályban meghatározottak szerint

Az érintettek köre:

Siójut Község közigazgatási területén ingatlantulajdonnal és gépjárműtulajdonnal rendelkezők, egyéni vagy társas vállalkozásban tevékenységet folytatók, egyéni vagy kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetők, adók módjára behajtandó köztartozással rendelkezők, talajterhelési díj fizetésére kötelezettek, hatósági bizonyítvány kiállítását kérők, túlfizetéssel rendelkező természetes és jogi személyek

Az adatok forrása:

Közvetlenül az érintettől

bejelentkezési kötelezettség teljesítése

vagy bevallás útján felvett, társhatóságoktól rendelkezésre bocsátott, belföldi jogsegély kérése útján rendelkezésre álló, a KEKKH Személyi adat-és Lakcím nyilvántartásából és Gépjármű-

nyilvántartásából lekérdezett, adatok

NAIH nyilvántartás száma: –

 

Adatkezelés megnevezése:

Szociális és gyermekvédelmi ellátások igénybevételére jogosító adatbázis kezelése

Az adatkezelés célja:

A jogszabályokban meghatározott rászorultságtól függő ellátások nyilvántartása –megállapított ellátások és elutasított kérelmek nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja:

1997. évi XXXI. törvény; 1993. évi III. törvény; Siójut Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

Az adatkezelés

időtartama:

az adatkezelési cél megvalósulásáig, a jogszabályokban meghatározottak szerint –

eseti vagy adott időszakra vonatkozólag megállapított ellátások

Az érintettek köre:

siójuti lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, akik szociális vagy gyermekvédelmi ellátást igényelnek

Az adatok forrása:

Közvetlenül az érintettől felvett

NAIH nyilvántartás száma: –

 

 2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
 3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
 4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
 1. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei  –
 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja  –
 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye  –
 1. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)  Több helyszín esetén ülésenkénti bontásban.
 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói  Az ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
 8. A testületi szerv üléseinek napirendje  Ülésenkénti bontásban.
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  A döntések elérhetőségének biztosításával.
 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)  Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza  Döntésenkénti bontásban.
 4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok  A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
 5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota  Koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban.
 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól  A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasítás indokairól nem kell összefoglalót készíteni.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk  A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.
 1. Közzétételi egység: Hirdetmények
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.
 1. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.
 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 1. Közzétételi egység: Közzétételi listák
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.
 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.
 1. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
 1. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  Időrendben.
 1. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
 1. Közzétételi egység: Működési statisztika
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.2. Költségvetések, beszámolók

 1. Közzétételi egység: Éves költségvetések
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései  Évenkénti bontásban.
 1. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói  Beszámolónként.

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói  Beszámolónként.

3.3. Költségvetések, beszámolók

 1. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 1. Közzétételi egység: Támogatások
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja  Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege  Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye  Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.

III. Közzétételi egység: Szerződések

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 1. Közzétételi egység: Koncessziók
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 1. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
 1. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről  Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.