Közérdekű adatok

Általános közzétételi lista

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 1. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Hivatalos név (teljes név)  Siójut Községi Önkormányzat
 2. Székhely  8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.
 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)  8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.
 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) Tel./Fax.: 06 (84) 355-033

Tel.: 06 (30) 439 82 75

 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)  Fax.: 06 (84) 355-033
 6. Központi elektronikus levélcím siojutikirendeltseg@siofok.hu
 7. A honlap URL-je  http://www.siojut.hu/
 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

SIÓJUTI KIRENDELTSÉGE

8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.

Postacím: 8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.

Molnárné Kvasznicza Veronika ügyintéző 06 (30) 439 82 75

Paksi Csabáné ügyintéző

 Elérhetőségek

 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
 10. Az ügyfélfogadás rendje Hétfő: szünetel

Kedd: 8.00-12.00

Szerda: 8.00-12.00

Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Péntek: szünetel

 1. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) SKÖH szervezeti ábrája

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) SIÓJUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Postacím: 8652 Siójut, Kossuth Lajos utca 14.

Tel./Fax.: 06 (84) 355-033

Tel.: 06 (30) 439 82 75

 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)  Dr. Melnyák Viktória jegyzői referens

Tel./Fax.: 06 (84) 355-033

siojutikirendeltseg@siofok.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 1. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1.

telefonszám: 0684/504-100

jegyzo@siofok.hu

 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je  www.siofok.hu
 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje https://www.siofok.hu/hu/altalanos-info/siofoki-ko…

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 1. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

1.4. Közalapítványok

 1. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

1.5. Lapok

 1. Közzétételi egység: Lapok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 1. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Somogy Megyei Kormányhivatal

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

1.7. Költségvetési szervek

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

SKÖH ALAPÍTÓ OKIRAT

 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Dr. Boda Zsuzsanna jegyző

www.siofok.hu

 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 2. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Alapvető jogszabályok

Szervezeti és Működési Szabályzat

 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Civil szervezetek támogatása

Kitüntetések adományozása

Települési rendezvények szervezése

Ösztöndíj támogatások

 1. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése http://siojut.hu/letoltheto-nyomtatvanyok/
 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése 1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. Temetkezési közszolgáltatás

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás

 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása 1. Siójut Község területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Siójut Község Önkormányzatával kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közszolgáltató látja el. A DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság köteles a közszolgáltatást a SIÓKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Papfődi u. 3.) mint teljesítési segéd (közszolgáltatói alvállalkozó) bevonásával végezni.

2. A temetők fenntartásáról és üzemeltetéséről Siójut Község Önkormányzata gondoskodik, az üzemeltetési feladatokat falugondnok igénybevételével látja el.

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét az Dunántúli Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) jogosult és köteles ellátni, Siójut Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2012. január 11-étől 2021. december 31-éig.

 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás 1. Hulladékgazdálkodási rendelet

2. Temetkezési szolgáltatás rendelet

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése rendelet

 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke 1. Hulladékgazdálkodási rendelet

2. Temetkezési szolgáltatás rendelet

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése rendelet

 1. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Adatkezelés megnevezése:

Bejelentkezett személyek adatkezelése

Az adatkezelés célja:

Méhtartók nyilvántartásának kezelése, légi és kémiai védekezések, permetezések miatt

Az adatkezelés jogalapja: 70/2003. (VI.27) FVM rendelet

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Az érintettek köre:

Siójut Község közigazgatási területén található méhcsaládok tulajdonosa

Az adatok forrása:

Közvetlenül az érintettől felvett, nyomtatvány alapján beadott

Adatkezelés megnevezése:

Bejelentkezett személyek adatkezelése

Az adatkezelés célja:

Ebösszeírás

Az adatkezelés jogalapja:

1998. évi XXVIII. törvény 42/B § (1)

Az adatkezelés időtartama:

Háromévente egy alkalommal a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat eb összeírást végez, de az adatokat folyamatosan

kezeli. (pl.: eb halál, született ebek)

Az érintettek köre:

Siójut Község Közigazgatási területén található eb tulajdonosok

Az adatok forrása:

Közvetlenül az érintettől felvett, nyomtatvány alapján beadott

Adatkezelés megnevezése:

Helyi adó nyilvántartó rendszer

Az adatkezelés célja:

Siójut közigazgatási területén a helyi adók nyilvántartása, kivetések kezelése, pénzforgalom, adókönyvelés, és az adózók személyes adatainak

nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja:

13/1991. (V.21.) PM rendelet

Az adatkezelés időtartama:

a jogszabályban meghatározottak szerint

Az érintettek köre:

Siójut Község közigazgatási területén ingatlantulajdonnal és gépjárműtulajdonnal rendelkezők, egyéni vagy társas vállalkozásban tevékenységet folytatók, egyéni vagy kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetők, adók módjára behajtandó köztartozással rendelkezők, talajterhelési díj fizetésére kötelezettek, hatósági bizonyítvány kiállítását kérők, túlfizetéssel rendelkező természetes és jogi személyek

Az adatok forrása:

Közvetlenül az érintettől

bejelentkezési kötelezettség teljesítése

vagy bevallás útján felvett, társhatóságoktól rendelkezésre bocsátott, belföldi jogsegély kérése útján rendelkezésre álló, a KEKKH Személyi adat-és Lakcím nyilvántartásából és Gépjármű-

nyilvántartásából lekérdezett, adatok

Adatkezelés megnevezése:

Szociális és gyermekvédelmi ellátások igénybevételére jogosító adatbázis kezelése

Az adatkezelés célja:

A jogszabályokban meghatározott rászorultságtól függő ellátások nyilvántartása –megállapított ellátások és elutasított kérelmek nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja:

1997. évi XXXI. törvény; 1993. évi III. törvény; Siójut Község Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

Az adatkezelés

időtartama:

az adatkezelési cél megvalósulásáig, a jogszabályokban meghatározottak szerint –

eseti vagy adott időszakra vonatkozólag megállapított ellátások

Az érintettek köre:

siójuti lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, akik szociális vagy gyermekvédelmi ellátást igényelnek

Az adatok forrása:

Közvetlenül az érintettől felvett

 2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
 3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
 4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
 1. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 1. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A képviselő-testület ülésére készített előterjesztéseket a polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé. A téma szerint érintett bizottság az előterjesztője azoknak az ügyeknek, melyekben a képviselő-testület a döntési jogkört a bizottságnak átadta. A bizottság terjeszti a képviselő-testület elé elbírálásra az önkormányzati hatósági ügyben hozott elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezést. Az a képviselő-testületi bizottság, amelynek feladatkörét az előterjesztés érinti, annak képviselő-testületi tárgyalását megelőzően állást foglal. Az önkormányzati intézmény, illetve az egyéb gazdálkodó szerv vezetője az előterjesztője annak a napirendnek, amely kizárólag az adott szervre, vagy az általa végzett tevékenység ellátására vonatkozik.

A képviselő-testület elé írásbeli, rendkívüli esetben szóbeli előterjesztés kerülhet. Kizárólag írásban nyújthatók be az alábbi tárgyú előterjesztések:

-rendeletalkotás,

-intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése,

-helyi népszavazás kiírása,

-az önkormányzat vagyonával kapcsolatos szerződések, teljesítések, kötelezettségvállalások.

Az előterjesztés elkészítéséért, valamint a munkaterv szerinti határidőben történő benyújtásáért a napirend előterjesztője a felelős. Az előterjesztés készítője felelős az előterjesztésben szereplő adatok teljességéért és valósságáért, a készítéskor rendelkezésre álló információkra vonatkozóan, valamint a határozati javaslatok megalapozottságáért. A törvényességi záradék az előterjesztés tartalmával összefüggő jogszabályoknak való megfelelést igazolja.

 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) A képviselő-testületi és bizottsági ülések – az Mötv. 46.§ (2) bekezdése szerinti zárt ülések kivételével – nyilvánosak, azokon bárki részt vehet és felszólalhat. A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai A képviselő-testület üléseit a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét a kijelölt alpolgármester gyakorolja. A képviselő-testület ülése nyilvános, azonban az Mötv. 46.§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben a képviselő-testület zárt ülést tart, illetve tarthat. A zárt ülésen hozott határozat azonban nyilvános.

A képviselő-testület döntéseit rendelet vagy határozat formájában hozza meg. A képviselő-testület akkor határozatképes, amennyiben azon az önkormányzati képviselők több, mint fele jelen van. A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen lévő képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén a megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

A képviselő-testület minősített többséggel dönt a következő ügyekben:

-önkormányzati rendeletalkotás, módosítás,

-szervezetének kialakítása és működésének meghatározása,

-törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás,

-önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez csatlakozás, abból történő kiválás,

-megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás,

-intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése,

-kizárás a döntéshozatalból, ha az ügy a képviselőt vagy hozzátartozóját személyesen érinti,

-zárt ülés elrendelése,

-helyi népszavazás kiírása,

-középtávú program elfogadása,

-nem képviselő bizottsági tag visszahívása,

-korlátozottan forgalomképes ingatlanok egészének elidegenítése,

-a költségvetésben nem szereplő, 10 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalásról,

-önkormányzati képviselő kizárásáról

-képviselők összeférhetetlenségének, méltatlanságának megállapításáról,

-képviselői megbízatás megszűnéséről,

-önkormányzati kitüntetés alapításáról, adományozásáról.

Szavazni csak személyesen lehet. A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza meg. A képviselő-testület titkos szavazást rendelhet el mindazon ügyekben, melyek elbírálása zárt ülésen történik. A képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel alpolgármestereket választ.

A képviselő-testület döntéshozatalának további eljárási szabályait az Mötv. és Siójut Község Önkormányzatának SZMSZ-e tartalmazza:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Szervezeti és működési szabályzat

 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) 8652 Siójut, Petőfi Sándor utca 55.
 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói http://siojut.hu/jegyzokonyvek/
 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága http://siojut.hu/jegyzokonyvek/
 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje A nyilvános képviselő-testületi üléseken bárki részt vehet, az ülésen kép- és hangfelvétel készíthető a résztvevők által.

A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, továbbá meghívása esetén a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.

 8. A testületi szerv üléseinek napirendje http://siojut.hu/jegyzokonyvek/
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása http://siojut.hu/jegyzokonyvek/

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása http://siojut.hu/jegyzokonyvek/
 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) http://siojut.hu/jegyzokonyvek/
 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza http://siojut.hu/jegyzokonyvek/
 4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától http://siojut.hu/jegyzokonyvek/
 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól  Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk http://siojut.hu/csapadekviz-elvezetes-korszerusitese/
 1. Közzétételi egység: Hirdetmények
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Az Önkormányzat a hirdetményeket az önkormányzati hirdetőtáblán teszi közzé.
 1. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK MENETÉRŐL
 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK MENETÉRŐL
 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK MENETÉRŐL
 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dr. Kovács Nikoletta
 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Bejelentés elutasított kérelmekről 2019. év

Jelentés elutasított kérelmekről 2020. év

 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 1. Közzétételi egység: Közzétételi listák
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 1. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 1. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai 2020. év jelentés:

ÁSZ jelentés integritás

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 1. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 1. Közzétételi egység: Működési statisztika
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk ügyiratforgalom 2020 Siójut

3.2. Költségvetések, beszámolók

 1. Közzétételi egység: Éves költségvetések
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései  2013. évi költségvetés

2014. évi költségvetés

2015. évi költségvetés

2016. évi költségvetés

2017. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2020. évi költségvetés

2021. évi költségvetés

 1. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói  2014. évi zárszámadási rendelet

2015. évi zárszámadási rendelet

2017. évi zárszámadási rendelet

2018. évi zárszámadási rendelet

2019. évi zárszámadási rendelet

3.3. Költségvetések, beszámolók

 1. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 1. Közzétételi egység: Támogatások
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

III. Közzétételi egység: Szerződések

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 1. Közzétételi egység: Koncessziók
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 1. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
 1. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések http://siojut.hu/csapadekviz-elvezetes-korszerusitese/

Megkötött szerződések

TOP-2.1.3-15 csapadékvíz támogatási szerződés

TOP-2.1.3-15 csapadékvíz műszaki ellenőr megbízási szerződés

TOP-2.1.3-15 csapadékvíz vállalkozási szerződés

TOP-2.1.3-15 Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés
 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Az éves közbeszerzési tervek:

Siójut_kozbeszterv_2018

Éves közbeszerzési terv 2019

Éves közbeszerzési terv 2020

Közbeszerzések: